CURRICULUM PROGRAM OF VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE (VIETNAM)

Học phần gồm các chương và nội dung về  (i) Bối cảnh nền nông nghiệp thế giới hiện nay, (ii) Công nghệ không gian, và (iii) Ứng dụng GIS và Viễn thám trong nông nghiệp chính xác/thông minh.

The module includes chapters and content on (i) The current context of world agriculture, (ii) Space technology, and (iii) Application of GIS and Remote Sensing in precision/smart agriculture.

Các kiến thức chung về mối quan hệ giữa tài nguyên –môi trường – phát triển; Hiện trạng khai thác tài nguyên và môi trường: nguyên nhân, hậu quả và biệp pháp quản lý bền vững; Các chương trình và biện pháp quản lý bền vững tài nguyên và môi trường. Hiện trạng, xu thế biến đổi, nguyên nhân gây ra biến động và hậu quả của biến động và biện pháp quản lý bền vững của một số tài nguyên chính như tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên năng lượng, tài nguyên khí hậu

General knowledge about the relationship between resources - environment - development; Current status of resource exploitation and the environment: causes, consequences and sustainable management measures; Programs and measures for sustainable management of natural resources and the environment. Current status, change trends, causes of change and consequences of change and sustainable management measures of some main resources such as land resources, water resources, forest resources, energy resources , climate resources


Học phần này gồm: Chương 1 về sinh thái cảnh quan bao gồm các khái niệm, quy luật phân bố cảnh quan, thành phần và chức năng cảnh quan và tác động của cảnh quan; Chương 2 về khoa học môi trường, hệ sinh thái và các chức năng của môi trường; Chương 3 liên quan đến mô hình biểu diễn cảnh quan và ứng dụng trong phân vùng cảnh quan; Thực hành về phân vùng và đánh giá cảnh quan.

This module includes: Chapter 1 on landscape ecology includes concepts, landscape distribution rules, landscape composition and functions, and landscape impacts; Chapter 2 is about environmental science, ecosystems and environmental functions; Chapter 3 concerns landscape representation models and applications in landscape zoning; Practice on zoning and landscape assessment.

Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chất thải rắn, bao gồm phát sinh, các đặc trưng, tái chế, thu hồi và thải bỏ chất thải; tập trung vào chất thải nông nghiệp các đặc trưng chi tiết của chất thải dễ phân hủy sinh học từ các lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Các tác động môi trường của quản lý chất thải, nhất là từ các quá trình xử lý và thải bỏ chất thải như chôn lấp, tái chế, ủ, phân hủy kỵ khí sẽ được đề cập. Một nội dung quan trọng của học phần là phương thức quản lý bền vững chất thải nông nghiệp.

This module provides general knowledge about solid waste management, including generation, characteristics, recycling, recovery and disposal of waste; Focusing on agricultural waste, detailed characteristics of biodegradable waste from agricultural fields such as farming, forestry, animal husbandry and food processing. The environmental impacts of waste management, especially from waste treatment and disposal processes such as landfilling, recycling, composting, and anaerobic digestion, will be mentioned. An important content of the module is sustainable management of agricultural waste.


Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố hình thành đất, các quá trình hình thành đất, các tính chất vật lý, hoá học, sinh học cơ bản của đất, hệ thống phân loại đất, những quá trình thoái hoá đất chính và phương pháp cải tạo đất.

This module provides students with basic knowledge about soil formation factors, soil formation processes, basic physical, chemical and biological properties of soil, soil classification system, Main land degradation processes and soil improvement methods.